POZOR  TERAZ POŠTOVNÉ LEN ZA 1.5 € platí do konca Marca

Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po-Pia, 8-16 hod.
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 75 € a máte dopravu ZADARMO
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

Štatút súťaže: „SÚŤAŽ O NAKUPNÚ POUKÁŽKU na nákup v Ortopedik.sk“

(ďalej len „Štatút“ alebo „Súťaž“)

 

 1. Organizátor Súťaže:

Obchodné meno: ZBS mont s.r.o

Sídlo: Nám.arm.gen.L.Svobodu 3202/14

IČO: 52493008

Zapísaná v registri Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 38528/P

 (ďalej len „Organizátor“)

 

 1. Trvanie Súťaže
 • Organizátor uvádza reklamnú a propagačnú súťaž: „SÚŤAŽ O NAKUPNÚ POUKÁŽKU na nákup v Ortopedik.sk“ s cieľom osloviť potenciálnych klientov s produktovou ponukou .
 • Súťaž prebieha od 16.03. 2022 do 31.03. 2022 (vrátane) (ďalej len „Trvanie Súťaže“).

 

 1. Účastníci Súťaže
 • Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá má trvalý, alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕši 16 (šestnásty) rok veku,   má aktívny Facebookový profil a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
 1. zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
 2. osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
 1. Podmienky Súťaže
 • Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže uverejní komentár a v ňom označí priateľa.
 • Označí príspevok jedným zo symbolom „Páči sa mi to, Super, Cítim s Vami, Ha-ha alebo Žasnem“.
 • Bude zdieľat príspevok verejne vo svojom profile
 • Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1 odpoveďou. Usporiadateľ vyžrebuje 1 víťaza (ďalej len „Výherca“).
 • Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.
 • Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel.
 • Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 

 1. Žrebovanie
 •  Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov Usporiadateľa v sídle spoločnosti dňa 01.04.2022. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Organizátora alebo poverený zástupca v priebehu 3 pracovných dní od termínu žrebovania.
 • Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom komentára  k súťažnému postu v ktorom bude označený používateľským menom,  s ktorým sa zapojil do Súťaže a zároveň zašleme súkromnú správu cez Facebook.
 • Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

 

 1. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva výhru a to poukážku v elektronickej forme na nákup  v ortopedik.sk
platnosť kupónu je 3 mesiace od ukončenia súťaže.

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

 1. Oznámenie výhry:
 • Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom komentára na víťazný komentár.
 • V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.
 • Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.
 1. Osobné údaje:
 • Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom.
 • Výherca súťaže poskytne Organizátorovi aj údaje potrebné k doručeniu výhry prostredníctvom prepravnej spoločnosti v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na doručenie a telefónne číslo. Spracovanie údajov Výhercu môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb: prepravná spoločnosť. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Organizátora alebo e-mailom: info@ortopedik.sk
 • Súťažiaci má právo vyžadovať od Organizátora:
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané („právo na prístup k osobným údajom“);
 2. ak sú jeho osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdŕžať kópiu osobných údajov, ktoré SPP spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); Organizátor je oprávnený účtovať súťažiacemu primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 3. opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré SPP spracúva („právo na opravu“);
 4. výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Organizátor získal alebo spracúval, ak súťažiaci odvolá súhlas a Organizátor nemá iný právny základ na spracúvanie, ak súťažiaci namieta voči spracúvaniu, alebo ak Organizátor spracúval osobné údaje nezákonne („právo na vymazanie“);
 5. obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR; napríklad, ak súťažiaci oznámi, že Organizátor o ňom spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
 6. získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Organizátor v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; súťažiaci má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v GDPR („právo na prenosnosť“);
 7. namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 8. namietať, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie Organizátora, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú, ak GDPR neustanovuje inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
 9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Organizátorovi s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 10. pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, dataprotection.gov.sk.
 • Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

 

 1. Osobitné ustanovenia:
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
 • Hodnota výhry je oslobodená od dane podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
 • Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Usporiadateľa Súťaže.
 • Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení zákona č.171/2005 Z. z. Zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, schválená, spravovaná alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook.

 

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bardejova  dňa 16.03.2022.                

 

 

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

Sme výhradný Distribútor pre SLOVENSKÚ a ČESKÚ republiku ručne robenej obuvi.


Staňte sa partnerom našej značky.

 

Vlastníte e - shop s obuvou, predajňu obuvi, alebo chcete rozšíriť svoj sortiment a novú značku? Získajte produkty Terlik Sabo za veľkoobchodné ceny a ďalšie výhody vzájomnej spolupráce.

 

Kontaktujte Nás

Ortopedik.sk nájdete na GLAMI.sk
@ Ortopedik.sk 2022 - All rights reserved, Spolupracujeme: Ortozdrav
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk